حج در قرآن

در قرآن مجید، سوره‌ای به‌نام حج وجود دارد، ولی مباحث مربوط به حج در دیگر سوره‌های قرآن نیز آمده است که به برخی از این آیات اشاره می‌شود:

فهرست مندرجات

آیات وجوب حج و مناسک حج


۱. سوره بقره آیات ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۳. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷]
۲. سوره آل‌عمران، آیه ۹۷. [۸]
۳. سوره مائده آیه ۳. [۹]
۴. سوره انعام آیه ۱۶۲. [۱۰]
۵. سوره برائت آیه ۳. [۱۱]
۶. سوره حج آیات ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۲. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]

آیات فدیه و هدی


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶. [۱۶]
۲. سوره مائده آیات ۲ و ۹۷. [۱۷] [۱۸]
۳. سوره حج آیات ۲۸، ۳۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۷. [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳]
۴. سوره فتح آیه ۲۵. [۲۴]

آیات حج تمتّع و احصار


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶. [۲۵]
۲. سوره مائده آیه۲. [۲۶]

آیات محرمات حجاج


۱. سوره بقره آیه ۱۹۷. [۲۷]

آیات تجارت در حج


۱. سوره بقره آیه ۱۹۸. [۲۸]
۲. سوره حج آیه ۲۸. [۲۹]

آیات سقایت حاجّ


۱. سوره برائت، آیه ۱۹. [۳۰]

آیات صید در حج


۱. سوره مائده، آیات ۱، ۲، ۶۵ و ۹۶. [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]

آیات بیت و کعبه


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶. [۳۵]
۲. سوره آل‌عمران آیات ۱۲۵ و ۱۲۷. [۳۶] [۳۷]
۳. سوره مائده آیات ۲ و ۹۷. [۳۸] [۳۹]
۴. سوره انعام آیه ۱۲۳. [۴۰]
۵. سوره انفال آیات ۳۴ و ۳۵. [۴۱] [۴۲]
۶. سوره برائت آیات ۷، ۱۹ و ۲۸. [۴۳] [۴۴] [۴۵]
۷. سوره اسراء آیه ۱. [۴۶]
۸. سوره حج آیات ۲۵ و ۳۳. [۴۷] [۴۸]
۹. سوره نمل آیه ۹۱. [۴۹]
۱۰. سوره شوری آیه ۷. [۵۰]
۱۱. سوره طور آیه ۴. [۵۱]

آیات کیفیت حج و عمره


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶. [۵۲]
۲. سوره مائده آیه۲. [۵۳]
۳. سوره حج آیه ۲۹. [۵۴]
۴. سوره فتح آیه ۲۷. [۵۵] [۵۶]

۱. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۲۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۹۸.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۹.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۰۰.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۰۳.    
۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۱۰. انعام/سوره۶، آیه۱۶۲.    
۱۱. برائت/سوره۹، آیه۳.    
۱۲. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۱۳. حج/سوره۲۲، آیه۲۹.    
۱۴. حج/سوره۲۲، آیه۳۰.    
۱۵. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۱۷. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۱۸. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۱۹. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۲۰. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    
۲۱. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    
۲۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۶.    
۲۳. حج/سوره۲۲، آیه۳۷.    
۲۴. فتح/سوره۴۸، آیه۲۵.    
۲۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۲۶. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۲۷. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۲۸. بقره/سوره۲، آیه۱۹۸.    
۲۹. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۳۰. برائت/سوره۹، آیه۱۹.    
۳۱. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۳۲. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۳۳. مائده/سوره۵، آیه۶۵.    
۳۴. مائده/سوره۵، آیه۹۶.    
۳۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۳۶. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۲۵.    
۳۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۲۷.    
۳۸. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۳۹. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۴۰. انعام/سوره۶، آیه۱۲۳.    
۴۱. انفال/سوره، آیه۳۴.    
۴۲. انفال/سوره، آیه۳۵.    
۴۳. برائت/سوره۹، آیه۷.    
۴۴. برائت/سوره۹، آیه۱۹.    
۴۵. برائت/سوره۹، آیه۲۸.    
۴۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۱.    
۴۷. حج/سوره۲۲، آیه۲۵.    
۴۸. حج/سوره۲۲، آیه۳۳.    
۴۹. نمل/سوره۲۷، آیه۹۱.    
۵۰. شوری/سوره۴۲، آیه۷.    
۵۱. طور/سوره۵۲، آیه۴.    
۵۲. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۵۳. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۵۴. حج/سوره۲۲، آیه۲۹.    
۵۵. فتح/سوره۴۸، آیه۲۷.    
۵۶. فصل‌نامه میقات حج، ش۲۶، ص۱۴.